ประวัติวัด

      วัดเป็นสถาบันของสงฆ์ และเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีเจ้าอาวาสเป็นประธานหรือผู้นำภายในวัด มีหน้าที่ปกครองดูแลอำนวยกิจการทุกอย่างเกี่ยวกับวัด วัดควนคลังตั้งอยู่ที่บ้านควนคลัง 52/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เริ่มก่อตั้งเป็นที่พักสงฆ์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2512 ในเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ที่ดิน นายพร้อม ทรงสง่า นส 3 ก. เลขที่ 1367 โดยราษฎรหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ ซึ่งมีนายจำนง จำนงจิต เป็นผู้ใหญ่บ้าน และหลังจากนั้นได้แบ่งการปกครองหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ 6 และได้มีนายสวัสดิ์ เยาวนาจารย์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ทั้งสองหมู่บ้านได้ผนึกกำลังสร้างที่พักสงฆ์แห่งนี้ขึ้นมา พอที่จะเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ขึ้นมาได้ จึงได้นิมนต์พระชม ปิยธโร (พระครูปิยสมาธิวัตร) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน มาเป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์
    โดยความเห็นชอบของนายกำพล จำนงจิต และราษฎร ได้เสนอให้ตั้งชื่อพักสงฆ์แห่งนี้ว่า “คลังสินธาราม” โดยให้เหตุผลว่า ชื่อนี้มีความหมายสอดคล้องกับชื่อบ้าน “ควนคลัง” โดยตัดคำว่า “ควน” ออก แล้วเติม “สินธาราม” เพื่อให้มีความหมายไพเราะยิ่งขึ้น ได้ขออนุญาตสร้างวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา และได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2540 และหลังจากนั้นก็ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542 โดยนายปัญจะ เกสรทอง รัตมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และตามมติมหาเถรสมาคมได้มีความเห็นชอบในที่ประชุมให้ตั้งชื่อว่า “วัดควนคลัง” ตามชื่อของหมู่บ้านตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วัดควนคลังได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในงวดที่ 6 ประจำปี 2549 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 22 มกราคม 2550 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


อุโบสถสองชั้น


พระประธานบนอุโบสถชั้นบน


พระประธานบนอุโบสถชั้นล่าง
รมณียสถานลานธรรม


สวนป่าอันร่มรื่น


กุฏิกรรมฐาน "สมาธิวัตร" ที่กำลังก่อสร้าง

 
กุฏิภายในสวนป่ากุฏิหลังน้อยในป่าใหญ่

Wat Khuan Klang

      I hereby would like to introduce Wat Khuan Klang which is situated at 52/1 Moo 6, Thung Yai Sub-district, Thung Yai District, Nakhon ...