การเดินทางไปวัดควนคลังและติดต่อสอบถาม
 วัดควนคลัง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ติดต่อสอบถาม พระครูปิยสมาธิวัตร เจ้าอาวาส โทร.089 5944653
    พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ รองเจ้าอาวาส โทร.081 9682938